Regulamin strony

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI


 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.nekrologi-wroclaw.pl prowadzony jest przez firmę SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl, nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), będący tzw. umową adhezyjną czyli wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.), określającym ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.nekrologi-wroclaw.pl,

Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.nekrologi-wroclaw.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Gazecie Wyborczej w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu wrocławskim, w Rzeczpospolitej w Wydaniu ogólnopolskim lub w Polskiej Gazecie Wrocławskiej w Wydaniu dolnośląskim, jak również na łamach Serwisu bez konieczności umieszczania ich w Tytułach prasowych Wydawców,

Tytuły prasowe – dostępne w Serwisie pozycje prasowe, za pośrednictwem których publikowane są Nekrologi lub Kondolencje, będące przedmiotem zamówienia Usługobiorcy, tj.

 • Gazeta Wyborcza - dziennik ogólnopolski pod tytułem „Gazeta Wyborcza”, wydawany przez AGORA S.A.

 • Rzeczpospolita - dziennik ogólnopolski pod tytułem „Rzeczpospolita”, wydawany przez GREMI BUSINESS COMMUNICATIONS Sp. z o.o.

 • Polska Gazeta Wrocławska - dziennik lokalny ukazujący się na terenie województwa dolnośląskiego pod tytułem „Polska Gazeta Wrocławska”, wydawany przez POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

Usługodawca – firma SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl, nr tel. 71 785 55 23, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę,

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 ind. 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

Wydawca – podmiot, który w ramach współpracy z Usługodawcą, udostępnia powierzchnię wydawanego Tytułu prasowego w celu publikacji Nekrologów lub Kondolencji, tj.:

 • Agora S.A. z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, (wydawca Gazety Wyborczej), NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000059944,

 • Gremi Business Communications Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, (wydawca Rzeczpospolitej), NIP: 522-010-36-73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482,

 • Polskapresse Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, (wydawca Polska Gazeta Wrocławska), NIP: 522-01-03-609, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408,

Wydanie ogólnopolskie - Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej lub Rzeczpospolitej na terenie całej Polski,

Wydanie dolnośląskie - Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Polskiej Gazety Wrocławskiej na terenie województwa dolnośląskiego,

Wydanie Wrocław - Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej na terenie województwa dolnośląskiego,

Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin,

Nekrolog – dostępna w Serwisie usługa polegająca na zamieszczaniu zgodnie z Regulaminem w wybranym Tytule prasowym, informacji związanej ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym lub bez wyróżnienia. Rozmiar Nekrologu w druku zależny jest od liczby linii lub liczby modułów graficznych ustalonych przez Wydawców,

Kondolencje - dostępna w Serwisie usługa polegająca na zamieszczaniu zgodnie z Regulaminem w wybranym Tytule prasowym, wyrazów współczucia przekazywanych komuś z powodu śmierci bliskiego, podziękowanie za opiekę, pomoc czy leczenie lub połączenie zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Rozmiar kondolencji w druku jest zależny od liczby linii lub liczby modułów graficznych ustalonych przez Wydawców,

2 strona redakcyjna - strona lewa, oznaczona nr 2 w danym Tytule prasowym, zawierająca artykuły oraz umożliwiająca zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji, których wielkość określają poszczególni Wydawcy,

Strony redakcyjne - pozostałe strony z artykułami, umożliwiające zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji, których wielkość określają poszczególni Wydawcy,

Strony z nekrologami - strony przeznaczone do publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Gazecie Wyborczej lub Polska Gazeta Wrocławska,

Strony ogłoszeniowe - strony przeznaczone do publikacji ogłoszeń drobnych graficznych oraz Nekrologów lub Kondolencji w Rzeczpospolitej,

Nekrologi-kondolencje.pl - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, publikujący Nekrologi i Kondolencje zamówione do publikacji w Gazecie Wyborczej lub/i Rzeczpospolitej lub/i Polska Gazeta Wrocławska poprzez serwis nekrologi-wroclaw.pl oraz inne serwisy Usługodawcy,

Nekrologi.wyborcza.pl - serwis internetowy Wydawcy AGORA S.A. publikujący Nekrologi, Kondolencje, Wspomnienia zamieszczone drukiem w Gazecie Wyborczej,

Wspomnijbliskich.pl - serwis internetowy Wydawcy POLSKAPRESSE Sp. z o.o., publikujący Nekrologi, Kondolencje, Wspomnienia zamieszczone drukiem w Polskiej Gazecie Wrocławskiej,

Formularz zapytania – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie zapytania o wycenę danego Zamówienia,

Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy, wskazujące na chęć zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, na określonych przez niego warunkach,

Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Usługobiorcą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.),

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10.

 1. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz aktualne przyjęty cennik usług Wydawców.

 2. W celu zawarcia Umowy w Serwisie internetowym, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.

 3. Umowa zawierana jest na czas wykonania przez Usługodawcę świadczeń przewidzianych w Umowie.

 4. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis www.nekrologi-wroclaw.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 5. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 8. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych na stronie Serwisu www.nekrologi-wroclaw.pl.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.

 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.

 5. Treść Nekrologów lub Kondolencji nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami Wydawców.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu internetowego lub jego elementy techniczne.

 7. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług:

  7.1. treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich,

  7.2. treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości o charakterze komercyjnym lub promocyjnym,

  7.3. treści naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.) lub o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,

  7.4. treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreakingu.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 10. Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).


 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. Warunki składania zapytań i realizacji Zamówień:

 1. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zapytań o wycenę publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym, za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-wroclaw.pl:

1.1. złożenie zapytania o wycenę poprzez wypełnienie Formularza zapytania dostępnego na stronie Serwisu (po wybraniu opcji – zamów Nekrolog/Kondolencje) i przesłanie go do Serwisu internetowego,

1.2. złożenie zapytania o wycenę drogą mailową pod adresem e-mail: nekrologi@dogazety.pl,

1.3. złożenie zapytania o wycenę za pomocą fax(u) pod nr.: 71 343 59 28 lub 71 341 98 85,

1.4. osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu na Placu Pereca 3 lok. 1B.

 1. W celu skutecznego złożenia i zrealizowania zapytania, Usługobiorca proszony jest o określenie parametrów Usługi tj. sformułowanie treści i formy Nekrologu lub Kondolencji, wskazanie Wydania i Tytułu prasowego, w którym ma się ukazać, dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji, wybranie znaku graficznego, miejsca publikacji w danym Tytule prasowym oraz podanie danych osobowych i kontaktowych i wybranego sposobu płatności.

 2. W wyniku złożonego przez Usługobiorcę zapytania, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy wycenę potencjalnego Zamówienia na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Wycena, o której mowa w poprzednim zdaniu, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 3. Wycena Nekrologu lub Kondolencji jest dokonywana przeciętnie w ciągu dwóch godzin, (przy czym nie przekracza 24 godzin), od złożenia przez Usługobiorcę zapytania. Powyższy termin dotyczy zapytań, które złożone zostały w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

 4. Zapytania złożone po godz. 16:00 lub w święta wyceniane są pierwszego Dnia roboczego do godz. 11:00. Wycena wysyłana jest na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał zapytanie.

 5. Akceptacja przez Usługobiorcę wyceny Nekrologu lub Kondolencji jednoznaczna jest ze złożeniem Zamówienia przez Usługobiorcę.

 6. Każda płatność zrealizowana przez Usługobiorcę stanowi do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy oraz Regulamin zamieszczania Nekrologów i Kondolencji itp. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w Zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

 8. Jeżeli proponowana treść Umowy lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne ze złożonym zapytaniem, Usługobiorca nie powinien akceptować Umowy, a niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Usługobiorcy skorygowaną treść proponowanej Umowy lub projektu Nekrologu lub Kondolencji.

 9. Usługobiorca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Nekrologu lub Kondolencji do publikacji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym Wydawcy, w dniu roboczym poprzedzającym emisję do godziny:

 • 16:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 11:00 – przy 2 stronie redakcyjnej Wydania Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 14:30 – przy Stronach z nekrologami Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:00 – przy Stronach ogłoszeniowych Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 14:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 15:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania dolnośląskiego Polskiej Gazety Wrocławskiej.

 1. Po upłynięciu terminów wskazanych w punkcie 10 niniejszego paragrafu, oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

 2. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą akceptacji przez Usługobiorcę projektu Nekrologu lub Kondolencji w wybranym przez Usługobiorcę Tytule prasowym i Wydaniu, zgodnie z instrukcją Usługodawcy i przy zachowaniu terminu wskazanego w przesłanej umowie.

 3. Usługobiorca wraz z akceptacją projektu Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym proszony jest o przesłanie e-maila z akceptacją oferty o treści:

Składam zamówienie nr (tu prosimy wpisać nr zamówienia podany w ofercie) i płacę (zgodnie z instrukcją przesłaną w ofercie i do wskazanej w instrukcji godziny) oraz w zgodzie z postanowieniami Regulaminu.

 1. Daty emisji Nekrologów lub Kondolencji wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawców. W przypadku wybrania przez Usługobiorcę daty publikacji, która nie jest możliwa do realizacji, zostanie on o tym fakcie poinformowany w treści wiadomości e-mail z wyceną Nekrologu lub Kondolencji.

 2. Wycena Nekrologów lub Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnych cenników Wydawców, obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Nekrologów lub Kondolencji.

 3. Usługobiorca składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 4. Uruchomienie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.


 

 1. Zamieszczenie Nekrologów i Kondolencji w Gazecie Wyborczej

 1. Nekrolog lub Kondolencje będą zamieszczone drukiem na łamach Gazety Wyborczej w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu wrocławskim, w zależności od złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

 2. Nekrologi lub Kondolencje w Wydaniu ogólnopolskim są publikowane na 2 stronie redakcyjnej, Stronach redakcyjnych lub na Stronach z nekrologami.

 3. Nekrologi lub Kondolencje w Wydaniu wrocławskim są publikowane na 2 stronie redakcyjnej lub na Stronach z nekrologami.

 4. W przypadku Nekrologów oraz Kondolencji w Wydaniu ogólnopolskim lub
  Wydaniu wrocławskim zamawianych na Strony z nekrologami lub Strony redakcyjne, nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na których Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

 5. W przypadku Nekrologów oraz Kondolencji w Wydaniu ogólnopolskim i Wydaniu wrocławskim zamawianych na 2 stronę redakcyjną, nie ma możliwości wyboru miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

 6. Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na 2 stronie redakcyjnej, Stronach redakcyjnych lub Stronach z nekrologami jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

 7. Nekrologi i Kondolencje zamówione w celu publikacji w Gazecie Wyborczej publikowane będą również bezpłatnie w serwisie www.nekrologi-kondolencje.pl oraz w serwisie www.nekrologi.wyborcza.pl

 8. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisach www.nekrologi-kondolencje.pl oraz www.nekrologi.wyborcza.pl, rozpoczyna się w pierwszym dniu emisji Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej.

 9. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisach www.nekrologi-kondolencje.pl oraz www.nekrologi.wyborcza.pl jest na czas nieoznaczony.

 10. Usługobiorca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji Nekrologu lub Kondolencji w serwisach www.nekrologi-kondolencje.pl oraz www.nekrologi.wyborcza.pl, poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: nekrologi@dogazety.pl. Zaprzestanie publikacji Nekrologu lub Kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.


 

 1. Zamieszczenie Nekrologów i Kondolencji w Rzeczpospolitej:

 1. Nekrolog lub Kondolencje będą zamieszczone drukiem na łamach Rzeczpospolitej w Wydaniu ogólnopolskim.

 2. Nekrologi lub Kondolencje w Wydaniu ogólnopolskim są publikowane na 2 stronie redakcyjnej, innych Stronach redakcyjnych lub na Stronach ogłoszeniowych.

 3. W przypadku Zamówienia Nekrologu lub Kondolencji w Wydaniu ogólnopolskim nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

 4. Nekrologi lub Kondolencje zamówione na 2 stronę redakcyjną w Wydaniu ogólnopolskim, ukazują się w dolnej części strony.

 5. Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na 2 stronie redakcyjnej, innych Stronach redakcyjnych lub Stronach ogłoszeniowych jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

 6. Nekrologi i Kondolencje zamówione w celu publikacji w Rzeczpospolitej publikowane będą również bezpłatnie w serwisie www.nekrologi-kondolencje.pl.

 7. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi-kondolencje.pl, rozpoczyna się w pierwszym dniu emisji Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej.

 8. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi-kondolencje.pl jest na czas nieoznaczony.

 9. Usługobiorca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi-kondolencje.pl, poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: nekrologi@dogazety.pl. Zaprzestanie publikacji Nekrologu lub Kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

 1. Zamieszczenie Nekrologów i Kondolencji w Polskiej Gazecie Wrocławskiej:

 1. Nekrolog lub Kondolencje będą zamieszczone drukiem na łamach Polskiej Gazety Wrocławskiej w Wydaniu dolnośląskim, w zależności od złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

 2. Nekrologi lub Kondolencje są publikowane na Stronach z nekrologami.

 3. W przypadku Zamówienia Nekrologu lub Kondolencji na Stronach z nekrologami nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

 4. Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na Stronach z nekrologami jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

 5. Nekrologi i Kondolencje zamówione w celu publikacji w Polskiej Gazecie Wrocławskiej publikowane będą również bezpłatnie w serwisie www.nekrologi-kondolencje.pl oraz w serwisie www.wspomnijbliskich.pl.

 6. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisach www.nekrologi-kondolencje.pl oraz www.wspomnijbliskich.pl, rozpoczyna się w pierwszym dniu emisji Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu papierowym Polskiej Gazety Wrocławskiej.

 7. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisach www.nekrologi-kondolencje.pl oraz www.wspomnijbliskich.pl jest na czas nieoznaczony.

 8. Usługobiorca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji Nekrologu lub Kondolencji w serwisach www.nekrologi-kondolencje.pl oraz www.wspomnijbliskich.pl poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: nekrologi@dogazety.pl. Zaprzestanie publikacji Nekrologu lub Kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

 1. Zamieszczenie Nekrologów i Kondolencji w Serwisie internetowym:

 1. Usługobiorca może zamówić Nekrolog lub Kondolencje w Serwisie www.nekrologi-wroclaw.pl bez konieczności publikowania Nekrologu lub Kondolencji w Tytułach prasowych Wydawców.

 2. Koszt publikacji Nekrologu lub Kondolencji jest ustalony przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu internetowego i jest widoczny dla Usługobiorcy przed złożeniem Zamówienia.

 3. Nekrologi i Kondolencje zamówione do publikacji w Serwisie internetowym są umieszczane w Serwisie nekrologi-wroclaw.pl po przesłaniu przez Usługobiorcę potwierdzenia wpłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje na adres e-mail Usługodawcy: nekrologi@dogazety.pl

 4. Nekrologi i Kondolencje zamówione do publikacji w Serwisie internetowym są publikowane na czas nieoznaczony.


 

§4. TERMINY PUBLIKACJI NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI

 1. Nekrologi i Kondolencje zamawiane w Gazecie Wyborczej emitowane są w następujących terminach:

 • 2 strona redakcyjna – Zamówienie w Wydaniu ogólnopolskim złożone do godz. 11:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego,

 • Strony redakcyjne – Zamówienie w Wydaniu ogólnopolskim złożone do godz. 11:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego,

 • Strony z nekrologami – Zamówienie w Wydaniu ogólnopolskim złożone do godz. 14:00 w dniu roboczym publikowane jest dnia następnego,

 • 2 strona redakcyjna – Zamówienie w Wydaniu wrocławskim złożone do godz. 11:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego,

 • Strony z nekrologami – Zamówienie w Wydaniu wrocławskim złożone do godz. 16:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego.

 1. Nekrologi i Kondolencje zamawiane w Rzeczpospolitej emitowane są w następujących terminach

 • Emisja wtorek, środa, czwartek lub piątek – Zamówienie w Wydaniu ogólnopolskim złożone do godz. 10:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego,

 • Emisja sobota – Zamówienie w Wydaniu ogólnopolskim przyjmowane jest w czwartek do godz. 10:00,

 • Emisja poniedziałek – Zamówienie w Wydaniu ogólnopolskim przyjmowane jest w piątek do godz. 13:00.

 1. Nekrologi i Kondolencje zamawiane w Polskiej Gazecie Wrocławskiej emitowane są w następujących terminach:

 • Emisja wtorek, środa, czwartek, piątek lub sobota – Zamówienie w Wydaniu dolnośląskim złożone do godz. 14:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego,

 • Emisja poniedziałek – Zamówienie w Wydaniu dolnośląskim przyjmowane jest w piątek do godz. 14:00. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 w piątek lub w sobotę i niedzielę publikowane jest w Polskiej Gazecie Wrocławskiej we wtorek.

 1. W przypadku dużej ilości Zamówień, Wydawcy mogą ograniczyć ilość Nekrologów lub Kondolencji w wydaniu papierowym Tytułów prasowych. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o niniejszym fakcie po otrzymaniu zapytania w sprawie publikacji nekrologu lub kondolencji w wybranym przez Usługobiorcę Tytule prasowym oraz zaproponuje inny termin publikacji Nekrologu lub Kondolencji, na co Usługobiorca może wyrazić zgodę lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.


 

§5. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie internetowym oraz wycenie mailowej Usługodawcy wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenia Usługobiorcy faktura VAT przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy potwierdzeniu zamówienia lub listownie w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego chęci otrzymania faktury w ten sposób.

 3. Usługobiorca niebędący Konsumentem może opłacić zamówioną Usługę w jeden z następujących sposobów płatności:

  3.1. płatność z góry przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, przed emisją Nekrologu lub Kondolencji, czyli do dnia poprzedzającego emisję drukiem włącznie, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro-forma lub na podstawie zawartej umowy,

3.2. płatność z dołu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, po emisji Nekrologu lub Kondolencji na podstawie wystawionej faktury, która płatna jest w ciągu 7 dni od jej wystawienia – dotyczy wyłącznie Instytucji Państwowych oraz firm, które są już Usługobiorcami i stale współpracują z Usługodawcą,

3.3. płatność w siedzibie Usługodawcy (Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00,

3.4. inny określony w zawartej Umowie z Usługodawcą.

 1. Konsument w celu realizacji Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym lub na stronie serwisu www.nekrologi-wroclaw.pl w terminie określonym w złożonym Zamówieniu dniu, powinien dokonać zapłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji, w szczególności do godziny:

 • 16:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 11:50 – przy 2 stronie redakcyjnej Wydania Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 14:50 – przy Stronach z nekrologami Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:50 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:00 – przy Stronach ogłoszeniowych Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 14:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 15:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania dolnośląskiego Polskiej Gazety Wrocławskiej.

 1. Konsument dokonuje płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.

 2. W przypadku braku płatności lub dokonania płatności po terminach wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, oferta Usługodawcy nie jest wiążąca. Wpłaty zaksięgowane na koncie Usługodawcy a nie potwierdzone e-mailem lub faxem przez Usługobiorcę w dniu uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Tytule prasowym, tj,. W dniu roboczym poprzedzającym publikację nekrologu lub kondolencji do godziny:

 • 16:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 11:50 – przy 2 stronie redakcyjnej Wydania Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 14:50 – przy Stronach z nekrologami Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:50 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:00 – przy Stronach ogłoszeniowych Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 14:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 15:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania dolnośląskiego Polskiej Gazety Wrocławskiej.

będą zwracane na konto Usługobiorcy lub ustalona zostanie z Usługobiorcą inna data publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym.

 

7. Usługobiorca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z zawartej Umowy.

8. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.

9. Czas zaksięgowania przelewu zależy od wybranego kanału płatności, dnia tygodnia i banku, w którym złożona została przez Usługobiorcę dyspozycja przelewu, w związku z czym Usługodawca w celu zachowania terminów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, zaleca Usługobiorcy przesłanie potwierdzenia wpłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl lub faxem na numer 71 343 59 28.

10. Usługa publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Tytułach prasowych wyceniana jest na podstawie aktualnego cennika Wydawców, obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Nekrologów lub Kondolencji.

10.1. Wyceny Nekrologów i Kondolencji w Gazecie Wyborczej odbywają się na podstawie ilości linii, których wielkość określona jest w cenniku Wydawcy AGORA S.A. oraz na stronie www.nekrologi-wroclaw.pl po wybraniu zakładki CENNIK NEKROLOGÓW i Tytułu prasowego Gazeta Wyborcza.

10.2. Wyceny Nekrologów i Kondolencji w Rzeczpospolitej odbywają się na podstawie liczby modułów, których wielkość określona jest w cenniku Wydawcy GREMI BUSINESS COMMUNICATIONS Sp. z o.o. oraz na stronie www.nekrologi-wroclaw.pl po wybraniu zakładki CENNIK NEKROLOGÓW i Tytułu prasowego Rzeczpospolita.

10.3. Wyceny Nekrologów i Kondolencji w Polskiej Gazecie Wrocławskiej odbywają się na podstawie liczby modułów, których wielkość określona jest w cenniku Wydawcy Polskapresse Sp. z o.o. oraz na stronie www.nekrologi-wroclaw.pl po wybraniu zakładki CENNIK NEKROLOGÓW i Tytułu prasowego Gazeta Wrocławska.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia się z płatnością Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Usługobiorca odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość odsetek liczona będzie od kwoty zaległego wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury VAT.

12. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, który umożliwia pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja dotycząca otrzymania faktury VAT we wspomniany sposób.


 

§6. WSTRZYMANIE PUBLIKACJI NEKROLOGU LUB KONDOLENCJI

 1. Jeżeli Nekrologi lub Kondolencje Usługobiorcy kwalifikują się do publikacji, zostają automatycznie wysłane do Wydawców.

 2. W celu wstrzymania publikacji Nekrologu lub Kondolencji bądź wycofania ich przed publikacją, Usługobiorca powinien zgłosić stosowną dyspozycję pisemne na adres e-mail: ogloszenia@dogazety.pl lub faxem na numer 71 343 59 28 w godzinach od 9.00 do 17.00.

 3. Rezygnacja z publikacji Nekrologu lub Kondolencji powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, Tytuł prasowy w którym miał się ukazać Nekrolog lub Kondolencje, dane identyfikujące Usługobiorcę, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy bądź Instytucji oraz datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

 4. Rezygnacja z Zamówienia jest skuteczna i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Usługobiorcy, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji, co najmniej do godziny:

 • 16:00 – przy Stronach z nekrologami w Wydaniu Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 15:50 – przy 2 stronie redakcyjnej w Wydaniu Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 14:50 – przy Stronach z nekrologami w Wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej,

 • 11:50 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:00 – przy Stronach ogłoszeniowych Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 14:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 15:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania dolnośląskiego Polskiej Gazety Wrocławskiej.


 

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług oraz zachowania należytej staranności podczas realizacji świadczonych Usług.

 2. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu bądź Kondolencji oraz zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

  2.1. treść lub forma Nekrologu bądź Kondolencji jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową, charakterem publikacji lub z normami wiążącymi u Wydawcy, w tym Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf oraz Kodeksem Etyki Reklamy, http://iaa.org.pl/public/themes/iaa/data/kodeks_etyki_reklamy.pdf

  2.2. osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub Kondolencji,

2.3. Usługobiorca nie wpłaci lub wpłaci z opóźnieniem wynagrodzenie za publikacje Nekrologu lub Kondolencji.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca, wypełniając Formularz zapytania, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 2. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy poprzez stosowną wiadomość e-mail na adres: nekrologi@dogazety.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, określonych niniejszym Regulaminem.

 4. Dane osobowe Usługobiorcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. Udostępnianie danych osobowych Konsumentów możliwe jest tyko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od nich wyraźnej zgody.

 5. Dane osobowe mogą być udostępnione Wydawcom lub organom ścigania, gdy zachodzi podejrzenie że zamówione przez Usługobiorcę Nekrologi lub Kondolencje są niezgodne z obowiązującym prawem.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.


 

§9. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia Nekrologów i Kondolencji w Tytułach prasowych bez wad i błędów, w zgodzie z treścią złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1B

53 - 431 Wrocław

lub na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, m.in. nr zamówienia, informacje o błędach i datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


 

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

  2.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

  2.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i indywidualnymi potrzebami,

 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową na adres siedziby Usługodawcy, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od daty zawarcia umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Usługi wykonanej na indywidualne zamówienie Konsumenta, które to świadczenie posiada właściwości określone przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub jest ściśle związane z osobą Konsumenta i jego indywidualnymi potrzebami.

 5. Niezależnie od wyłączeń prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych poniżej:

  5.1. Konsument może zrezygnować z Zamówienia i odstąpić od Umowy publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Serwisie nekrologi-wroclaw.pl do momentu zamieszczenia Nekrologu lub Kondolencji w Serwisie internetowym. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: nekrologi@dogazety.pl,

  5.2. Konsument może zrezygnować z Zamówienia i odstąpić od Umowy jeżeli Zamówienie Nekrologu lub Kondolencji, będące przedmiotem zawartej Umowy, nie zostało skierowane do publikacji w Tytule prasowym. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: ogloszenia@dogazety.pl lub pod nr fax 71 343 59 28,

  5.3. Rezygnacja z Zamówienia lub odstąpienie od Umowy jest skuteczne i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Konsumenta, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji, co najmniej do godziny:

 • 16:00 – przy Stronach z nekrologami w Wydaniu Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 15:50 – przy 2 stronie redakcyjnej w Wydaniu Wrocław Gazety Wyborczej,

 • 14:50 – przy Stronach z nekrologami w Wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej,

 • 11:50 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

 • 11:00 – przy Stronach ogłoszeniowych Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 14:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Rzeczpospolitej,

 • 15:00 – przy Stronach z nekrologami Wydania dolnośląskiego Polskiej Gazety Wrocławskiej.

  5.4. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Usługodawca gwarantuje Konsumentowi zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 2. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących Konsumentami.


 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłączną odpowiedzialność za treść i formę Nekrologów lub Kondolencji, które zostały przekazane przez Usługobiorcę do Usługodawcy, ponosi Usługobiorca.

 2. Za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Usługobiorca.

 3. Po stronie Usługobiorcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Nekrologach lub Kondolencjach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Usługodawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans).

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów niniejszego Regulaminu na mocy porozumień i umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 5. Zapisy niniejszego Regulaminu niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w Regulaminie.

 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  Powyższy zapis nie dotyczy Przedsiębiorców, w stosunku do których Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 03 marca 2015 roku.


 

 

 

Załącznik nr 1


 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat: SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: nekrologi@dogazety.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nr ............................... dotyczącej zakupu nekrologu/kondolencji(*) w tytule prasowym ....................................................................................... za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-wroclaw.pl nr zamówienia ......................................................


 

Data zamówienia: ………………………………………………

Data publikacji: ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

 1. Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..…………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………

 2. Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.


 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………

………………………………………………


 

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Gazeta Wrocławska nekrologi, nekrologi Wrocław, Nekrologi Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza nekrologi, nekrologi Gazeta Wr., Wrocław nekrologi, Gazeta Wrocławska nekrologi, Gazeta Wyborcza nekrologi Wrocław, Wyborcza nekrologi, Nekrologi Wyborcza Wrocław, Wyborcza Nekrologi Wrocław, Zakłady pogrzebowe Wrocław, Zakłady kamieniarskie Wrocław, Usługi pogrzebowe Wrocław