Regulamin katalogu zakładów pogrzebowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KATALOGU ZAKŁADÓW

USŁUG POGRZEBOWYCH


 

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Katalog Zakładów Usług Pogrzebowych dostępny pod adresem internetowym http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw prowadzony jest przez firmę SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl, nr tel. 71 785 55 23, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników i Przedsiębiorców za pośrednictwem strony internetowej http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw.

 3. Definicje

3.1. Regulamin – niniejszy regulamin Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

3.2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw, w ramach którego Administrator oferuje Katalog Zakładów Usług Pogrzebowych,

3.3. Katalog Zakładów Usług Pogrzebowych – Katalog zakładów pogrzebowych z Wrocławia oraz okolic Wrocławia, prowadzony przez Administratora na stronie internetowej http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw,

3.4. Administrator – SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl, nr tel. 71 785 55 23, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

3.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

3.6. Użytkownik – każda osoba z wyjątkiem przedsiębiorców, która korzysta z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, w szczególności poprzez obserwowanie wyników strony http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw,

3.7. Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników i Przedsiębiorców w oparciu o niniejszy Regulamin,

3.8. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem lub Przedsiębiorcą.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Przedsiębiorców i Użytkowników z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych.

 2. Katalog Zakładów Usług Pogrzebowych jest prowadzony i zarządzany przez Administratora.

 3. Do korzystania z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari i inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


 

§2. ZASADY DODAWANIA WPISÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Przedsiębiorca obowiązany jest do korzystania z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Przedsiębiorca umieszcza informacje o sobie (dalej: wpis), w sposób określony w Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych na podstronie internetowej poświęconej zasadom dodawania wpisów, określającej warunki, niezbędne dane i ich rodzaj, okres ekspozycji wpisu oraz inne warunki dotyczące dokonywania wpisów i ich udostępniania Użytkownikom. Dokonanie wpisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. W Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych Przedsiębiorca może zamieścić 2 rodzaje wpisów: wpis bezpłatny oraz wpis wyróżniony płatny.

 4. Koszt wpisu wyróżnionego jest określony przy składaniu zamówienia na stronie http://nekrologi-wroclaw.pl/dodaj-zaklad-pogrzebowy.

 5. Warunkiem umieszczenia wpisu wyróżnionego w Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych jest wniesienie opłaty na rzecz Administratora, określonej w udostępnionym przez Administratora cenniku http://nekrologi-wroclaw.pl/dodaj-zaklad-pogrzebowy

 6. Przedsiębiorca przekazując dane, informacje i materiały:

6.1. potwierdza, że jest podmiotem uprawnionym do rozporządzania przekazanymi utworami w stopniu umożliwiającym udostępnienie ich w Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych i nieodpłatnie wyraża zgodę na ich udostępnianie przez Administratora lub inne osoby w taki sposób aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności na pośrednictwem Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, ponadto Przedsiębiorca akceptuje konieczność ich niezbędnego przystosowania do standardów Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych oraz wyraża zgodę na udostępnianie tych utworów anonimowo,

6.2 potwierdza, że przekazane dane i informacje dotyczące jego działalności są rzetelne i zgodne z prawdą.

 1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie w sąsiedztwie dotyczącego go wpisu subiektywnych ocen wyrażanych przez Użytkowników, dotyczących jego działalności oraz jakości oferowanych przez niego towarów i usług.

 2. Przedsiębiorca wyraża ponadto zgodę na przytaczanie, w ramach wspomnianych wyżej ocen, okoliczności i faktów, przy czym przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania ich prawdziwości.

 3. Administrator nie rozstrzyga sporów między Użytkownikami a Przedsiębiorcami dotyczących prawdziwości zamieszczonych opinii, w szczególności przytoczonych w ramach nich okoliczności. Przedsiębiorca jest natomiast uprawniony do zamieszczenia rzeczowej odpowiedzi do opinii o nim.

 4. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji lub uzasadnionego przypuszczenia, że zamieszczone przez Przedsiębiorcę informacje są nieprawdziwe lub, że osoba dokonująca wpisu nie występowała w imieniu Przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, Administrator może wezwać osobę, która dokonała tego wpisu do potwierdzenia wiarygodności zamieszczonych informacji lub potwierdzenia, że była ona uprawniona do dokonania wpisu, w szczególności poprzez zażądanie odpisów dokumentów, wyznaczając jej do tego stosowny termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Administrator jest uprawniony do usunięcia wpisu.


 

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU ZAKŁADÓW USŁUG POGRZEBOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych jest nieodpłatne.

 2. Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej lub w momencie przekierowania Użytkownika na stronę internetową Serwisu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 3. Użytkownik powinien korzystać z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 4. Użytkownik uprawniony jest do wystawiania Przedsiębiorcom opinii dotyczących jakości oferowanych przez nich produktów lub usług, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację o Przedsiębiorcy. Użytkownik może w ramach opinii przytaczać okoliczności na jej potwierdzenie.

 5. Użytkownik nie jest jednakże uprawniony do:

5.1. formułowania opinii bezpodstawnych oraz przytaczania nieprawdziwych faktów lub okoliczności,

5.2. naruszania dóbr osobistych Przedsiębiorcy lub innych osób,

5.3. zamieszczania w jakiejkolwiek postaci w treści opinii reklamy lub innej zachęty do korzystania z usług lub produktów innych – niż opiniowany Przedsiębiorca - osób, w szczególności poprzez umieszczenie w treści opinii odnośników do innych stron internetowych.

 1. Administrator w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że określona opinia sporządzona jest z naruszeniem postanowień pkt. 5 niniejszego Regulaminu, uprawniony jest do edycji lub usunięcia takiej opinii bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania przez Administratora żądania udostępnienia danych Użytkownika, sformułowanego przez uprawniony do tego organ publiczny, Administrator tych danych udzieli.


 

§4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. Wszystkich Użytkowników Serwisu obowiązują zasady netykiety.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych przez Użytkowników.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Przedsiębiorców usługi lub towary.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, wywołany przerwami technicznymi lub innymi przyczynami od Administratora niezależnymi.

 5. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, obejmujące zarówno całość Katalogu jak i szatę i elementy graficzne, kod źródłowy oraz inne elementy jego struktury.


§5. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik i Przedsiębiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana przez Administratora lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika i Przedsiębiorcy, adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Administrator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

 4. Powyższy zapis nie dotyczy Przedsiębiorców.

 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać drogą pocztową na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl.


 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.

 4. Dane osobowe Użytkownika, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.


 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika i Przedsiębiorcy, w tym nieumiejętne korzystanie z Serwisu, a także podanie niewłaściwych danych uniemożliwiających właściwe świadczenie Usług oraz nieprawidłowe działanie infrastruktury technicznej uniemożliwiające właściwe świadczenie Usług.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Katalogu Zakładów Usług Pogrzebowych, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej http://nekrologi-wroclaw.pl/zaklady-pogrzebowe-wroclaw. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników i Przedsiębiorców przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Powyższy zapis nie dotyczy Przedsiębiorców, w stosunku do których Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 03 marca 2015 roku.


Gazeta Wrocławska nekrologi, nekrologi Wrocław, Nekrologi Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza nekrologi, nekrologi Gazeta Wr., Wrocław nekrologi, Gazeta Wrocławska nekrologi, Gazeta Wyborcza nekrologi Wrocław, Wyborcza nekrologi, Nekrologi Wyborcza Wrocław, Wyborcza Nekrologi Wrocław, Zakłady pogrzebowe Wrocław, Zakłady kamieniarskie Wrocław, Usługi pogrzebowe Wrocław